Rättsligt meddelande

McNeil Sweden AB äger eller kontrollerar allt innehåll på ipren.se och materialet är skyddat av världsomspännande upphovsrättslagar. Du får endast ladda ned innehåll för personligt bruk och inte för affärsmässiga ändamål. Det är inte tillåtet att ändra eller återge innehållet. Innehållet får inte heller kopieras eller användas på något annat sätt.

Ägarna av ipren.se gör sitt bästa för att få med aktuella och korrekta upplysningar, men anför inte några påståenden, garantier eller försäkringar vad gäller aktuella upplysningars riktighet, aktualitet eller fullständighet. Ägarna av ipren.se är inte ersättningsskyldiga för material- eller personskador som uppstår till följd av din tillgång till eller bristande förmåga att få tillgång till ipren.se, eller till följd av din tillit till eventuella upplysningar som är tillgängliga på denna webbplats. Webbplatsen är gjord för besökare från Sverige.

ipren.se tillhandahåller eventuellt länkar och hänvisningar till andra webbplatser, men ägarna av ipren.se bär inte ansvaret för innehållet på sådana webbplatser och de är inte heller ersättningsskyldiga för material- eller personskador som uppstår på grund av dylikt innehåll. Eventuella länkar till andra webbplatser har uteslutande angivits för att hjälpa användarna av ipren.se.

De varumärken, servicemärken, varunamn, varudesigner och produkter som nämns på ipren.se är skyddade i Sverige och internationellt. De ovan nämnda får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från ägarna av ipren.se, med undantag för identifikation av företagets produkter och serviceutbud.

Alla personuppgifter som förekommer i elektroniska meddelanden till ipren.se regleras av webbplatsens sekretesspolicy. Ägarna av ipren.se har fullständig rättighet att använda och kopiera alla övriga upplysningar i dessa meddelanden, inklusive eventuella idéer, uppfinningar, koncept, tekniker och "know-how", som uppenbaras däri, för alla slags ändamål. Dessa ändamål kan omfatta avslöjande till tredje part och/eller utveckling, framställning och/eller marknadsföring av varor och tjänster.

Avsändaren av eventuella meddelanden direkt till ipren.se, eller i övrigt till ägarna av ipren.se, är ansvarig för innehållet och i meddelandet anförda upplysningar, inklusive dessas riktighet och överensstämmelse med sanningen.